Šolski sklad OŠ Ljubno ob Savinjije bil ustanovljen v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na podlagi sklepa Sveta šole.

Delo sklada vodi in usmerja upravni odbor sklada, ki ga vodi predsednik/ca.

Upravni odbor opravlja predvsem naslednje naloge:

– sprejema Pravilnik sklada,

– voli in razrešuje predsednika upravnega odbora,

– sprejema letni program dela,

– odloča o finančnih poslih in upravlja s sredstvi šolskega sklada,

– oblikuje in posreduje pobude ter predloge za sodelovanje oziroma donacije in drugo posameznikom, institucijam, podjetjem ter drugim…

– skrbi za promocijo sklada,

– organizira prireditve in zbiralne akcije, katerih namen je zbiranje sredstev za sklad,

– sprejema smernice za dodeljevanje finančne pomoči socialno šibkim učencem,

– opravlja druge naloge po zakonu.

Upravni odbor, ki mu predseduje Gašper Ločičnik ima 7 (sedem) članov.

VLOGE:

POROČILA: