OSNOVNI PODATKI

Osnovna šola Ljubno ob Savinji je organizirana kot samostojna osnovna  šola. Šolski okoliš obsega področje Občine Ljubno. Na šoli bo v šolskem letu 2023/2024 15 rednih oddelkov in 4 oddelki podaljšanega bivanja. Vseh 15 oddelkov bo imelo pouk dopoldne v eni izmeni.

Pouk je enoizmenski. Pouk traja od 8.20 do 14.30 (odvisno od števila ur v posameznem razredu). Dopolnilni in dodatni pouk je praviloma od 7.30 do 8.15 in po končanem pouku.
Oddelki podaljšanega bivanja pričnejo z delom ob 11.55  in delujejo do 16.10. Po 14.30. uri se oddelki podaljšanega bivanja združujejo.
Odmor za malico je od 9.05 do 9.25, odmor za kosilo pa je od 12.40 do 12.55.

MANJŠE UČNE SKUPINE, IZBIRNI PREDMETI

Šolsko leto 2023/2024 pričenjamo v ustreznih prostorskih in kadrovskih pogojih, ki nam omogočajo nemoten pričetek pouka. V 1. razred je vključenih 30 učencev in učenk, kar pomeni, da sta letos  na šoli dva oddelka prvega razreda.

V 8. razredu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri matematiki in slovenščini.

Tudi za izvajanje izbirnih predmetov smo kadrovsko ustrezno popolnjeni.

Obvezni izbirni predmeti, ki so jih učenci izbrali v šolskem letu 2023/2024 bodo:

  • 7. razred: urejanje besedil, likovno snovanje 1, izbrani šport, nemščina 1, obdelava gradiv – umetne snovi
  • 8. razred: multimedija, likovno snovanje 2, šport za sprostitev, obdelava gradiv – umetne snovi
  • 9. razred: računalniška omrežja, poskusi v kemiji, likovno snovanje 3, obdelava gradiv – umetne snovi

V 1., 4., 5., 6. razredu so učenci izbrali naslednje neobvezne izbirne predmete:

  • 1. razred: angleščina
  • 4., 5. in 6. razred: šport, tehnika, nemščina

Pregled različnih oblik varstva vozačev, skrbi za telesni in duševni razvoj, zdravje, prehrana in prevozi učencev

Za učence 1. razreda bomo organizirali jutranje varstvo od 6.20 dalje, za ostale učence pa varstvo vozačev od 7.00 do 8.20 in opoldne od 11.55 do 14.35.

Skladno z načrtom zdravstvene in zobozdravstvene službe na Ljubnem bomo organizirali redne zdravstvene in zobozdravstvene sistematske preglede. Za preventivo in zdravljenje zob bo poskrbljeno v šolski zobni ambulanti.

V letošnjem šolskem letu bomo še naprej krepili sodelovanje z višjo medicinsko sestro, ki je v Zdravstvu Mozirje zaposlena za preventivo in vzgojo v osnovnih šolah. Z njeno strokovno pomočjo bomo pripravili predavanja za učence in starše, kakor tudi kvalitetne naravoslovne dneve na tematiko zdravja.

Tudi dejavnost šolske kuhinje prispeva k zdravju učencev. Načrtujemo, da bodo vsi učenci v šoli malicali, kuhinja pa bo dnevno pripravljala okoli 100 kosil. Število le- teh nam iz leta v leto raste. Organizator šolske prehrane bo učiteljica Ksenija Tajnšek.

Regresirane prehrane bodo deležni učenci, ki bodo izpolnjevali pogoje, ki jih opredeljuje nova zakonodaja.

Učenci, ki so od šole oddaljeni več kot štiri kilometre, imajo organiziran brezplačni prevoz v šolo.


Pregled obsega kulturnih, naravoslovnih, tehniških, športnih dni in drugih dejavnosti

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo izvajali dneve dejavnosti. Večji poudarek bomo dali pripravi in načrtovanju in obravnavi dosežkov posameznih dni. Kadar bo to mogoče, bomo  rezultate javno predstavili. 

Podrobni načrti so priloga letnega delovnega načrta.