Pravice in dolžnosti učencev v osnovni šoli

Pravice učenca v osnovni šoli so:
– da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
– da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje,
– da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje,
– da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur,
– da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine,
– da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
– da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti,
– da mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno razlago in nasvet,
– da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne posebnosti,
– da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in strok,
– da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo,
– da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje,
– da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti in prireditev šole,
– da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole,
– da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta,
– da sodeluje pri ocenjevanju,
– da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.

Dolžnosti učenca so:
– da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
– da izpolni osnovnošolsko obveznost,
– da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
– da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
– da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
– da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole,
– da spoštuje pravila hišnega reda,
– da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-tega namerno ne poškoduje,
– da se spoštljivo vede do drugih,
– da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole,
– da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.

Vir: (Iz Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli-UL RS, št. 75, 13. 7. 2004)