Tu je nekaj koristnih povezav v zvezi s poklicno orientacijo:
 1. Zgradba vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
  http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/media/shema_si_2007.pdf
 2. Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole
  http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/vpis/2009/Merila_vpis_srednje_4_7_08.doc
 3. Rokovnik za pripravo razpisa in izvedbo vpisa v srednje šole za šolsko leto 2014/15

       rokovnik_za_PO_2013-2014.doc 
 http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

 1. Moja izbira
  www.mojaizbira.si 
 2. Srednješolska dokumentacija – prijave za vpis in vpis
  http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/
 3. Seznam srednjih šol in dijaških domov
  Seznam srednjih šol
  Dijaški domovi
 1. ZOISOVE IN KADROVSKE ŠTIPENDIJE
  http://www.sklad-kadri.si/
 2. DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
  http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1098&sid=1311
 3. Opisi poklicev
  zavod za zaposlovanje – opisi poklicev 

 

 

POVEZAVE NA NEKATERE SREDNJE ŠOLE