Število oddelkov: 13

Število učencev: 231

Število oddelkov PB: 3

 

Šola bo v tem šolskem letu izvajala obvezni program po Zakonu o OŠ, torej pouk, dopolnilni in dodatni pouk, ter naravoslovne, tehniške, kulturne, športne in druge dneve.

Drugi del programa pa bo obsegal interesne dejavnosti, učne delavnice, šole v naravi, naravoslovne tabore, fakultativni pouk angleškega jezika, ekskurzije, kulturne prireditve …