Spoštovani starši!

V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), je določeno, da so učenci oz. družine upravičeni do subvencije malice in kosila v višini cene malice oz. kosila za obdobje do 31. 12. 2023.

Pravico do subvencije imajo učenci oz. družine, ki jim je pristojni Center za socialno delo izdal odločbo o izredni denarni socialni pomoči za namen odprave posledic poplav ali zemeljskih plazov v avgustu 2023.

V primeru, da imate zgoraj omenjeno odločbo Centra za socialno delo, jo prinesite v tajništvo šole, kjer lahko uveljavljate pravico do subvencije šolske prehrane.

–  Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8875