NOVOSTI GLEDE SUBVENCIONIRANJA ŠOLSKE PREHRANE

    1. sprememba

    Od 1. januarja 2012 je v uporabi Zakon o uveljavljenju pravic iz javnih sredstev, ki spreminja način

    uveljavljenja pravic do subvencionirane prehrane učencev.

    Za pridobitev navedenih pravic je potrebno oddati vlogo na Centru za socialno delo in ne več v šoli.

    2. sprememba

    S 1. junijem 2012 je začel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki na področju subvenconiranja

    šolske prehrane uvaja sledeče novosti. Zakon v 141. členu določa, da je do splošne subvencije za malico

    od 1. septembra 2012 dalje upravičen samo tisti učenec, ki mu je z odločbo Centra za socialno delo

    priznana pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice. To pomeni, da bodo imeli brezplačno

    malico tisti učenci, ki jim bo Center za socialno delo izdal odločbo o priznani pravici do 1/3 dodatne

    subvencije, ostali učenci bodo plačali malico v celoti.