Pouk je enoizmenski. Pouk traja od 8.00 do 14.05 (odvisno od števila ur v posameznem razredu). Dopolnilni in dodatni pouk je praviloma od 7.05 do 7.50 in po končanem pouku.
Oddelki podaljšanega bivanja pričnejo z delom ob 11.40 in delujejo do 15.50. Po 14.uri se oddelki podaljšanega bivanja združujejo.
Prva malica je od 8.45 do 9.00, druga malica pa od 9.45 do 10.00

Oblike diferenciacije, izbirni predmeti

Šolsko leto 2010/2011 pričenjamo v ustreznih prostorskih in kadrovskih pogojih, ki nam omogočajo nemoten pričetek pouka. V 1.razred je vpisanih 16 učencev in učenk, kar pomeni, da bo letos na šoli le eden oddelek prvega razreda. V vseh razredih, kjer nam po normativih pripada pravica do izvajanja fleksibilne diferenciacije, bomo le – to tudi izvajali. V osmem in devetem razredu bomo izvajali nivojski pouk pri pouku slovenščine, matematike in tujega jezika v heterogenih učnih skupinah. Za izvajanje nivojskega pouka v heterogenih skupinah imamo dovolj učiteljev.

Tudi za izvajanje izbirnih predmetov smo kadrovsko ustrezno popolnjeni. Izbirni predmeti v šolskem letu 2010/2011 bodo:
7.razred: računalništvo – urejanje besedil, nemščina, sodobna priprava hrane, izbrani šport – odbojka in gledališki klub
8.razred: likovno snovanje, nemščina, šport za sprostitev, gledališki klub
9.razred: računalništvo – računalniška omrežja, šport za zdravje, načini prehranjevanja, likovno snovanje, gledališki klub


Fakultativni pouk
Fakultativni pouk bomo zagotovili za učenje angleščine za učence prvega, drugega in tretjega razreda.
Fakultativni pouk angleškega jezika bo izvajala Špela Žibert.