Šolsko leto 2012/2013 pričenjamo v ustreznih prostorskih in kadrovskih pogojih, ki nam omogočajo nemoten pričetek pouka. V 1.razred je vpisanih 32 učencev in učenk, kar pomeni, da sta letos  na šoli dva oddelka prvega razreda.

V vseh razredih od 4. do 9. razreda bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah, kot nam pripada po normativih.

 

Tudi za izvajanje izbirnih predmetov smo kadrovsko ustrezno popolnjeni. Izbirni predmeti v šolskem letu 2012/2013 bodo:

7. razred: nemščina 1, likovno snovanje 1, izbrani šport – odbojka, sodobna priprava hrane

8. razred: nemščina 2, likovno snovanje2 , šport za sprostitev, organizmi v naravnem okolju

9.razred: nemščine 3, šport za zdravje,  načini prehranjevanja,  matematična delavnica

V sedmem in osmem razredu se bo izvajal tudi izbirni predmet  gledališki klub.

Prvič letos, pa se bo izvajal izbirni predmet robotika v tehniki, in sicer za osmi in deveti razred.