Skupni dogovori:
 • učenci v šolo prihajajo 10 minut pred začetkom pouka,
 • skrbijo za urejenost garderobe,
 • učenci so obuti v copate,
 • mirno menjavajo učilnice med odmori,
 • k malici prihajajo v spremstvu učitelja,
 • najdene predmete učenci oddajo dežurnemu učitelju ali v vodstvo šole,
 • med malico ali med kosilom se morajo učenci kulturno obnašati,
 • učenci morajo upoštevati navodila dežurnega učenca in učitelja,
 • učenci morajo znati ceniti razstavljene izdelke ter različna obvestila v razredih in hodnikih,
 • učenci morajo skrbeti za čisto in urejeno šolo in njeno okolico,
 • po pouku mirno odidejo domov,
 • odhodi v trg niso dovoljeni. V nujnih primerih lahko to dovoli le dežurni učitelj oz. razrednik,
 • vožnja v šolo z motorjem ni dovoljena,
 • šola ne zagotavlja varovanja koles, denarja ali dragocenih predmetov, ki jih učenci puščajo v garderobah,
 • uporaba mobitelov v šoli ni dovoljena.
Od vsakega učenca naše šole bi želeli zlasti naslednje:

 • da redno prihaja k pouku,
 • da aktivno sodeluje pri pouku,
 • da se vključuje in aktivno sodeluje v življenju in delu šole (interesne dejavnosti, dežurstva, priprave razstav in kulturnih prireditev,
 • da upošteva pravila šolskega reda.