Spoštovani starši!

Seznanjam vas z vsebino okrožnice, ki smo jo prejeli z MIZŠ.

Kot ste seznanjeni iz medijev, se je Vlada RS odločila za podaljšanje ukrepov in s tem za podaljšanje že objavljenih odlokov.

V skladu z že objavljenim odlokom vrtci v naslednjem tednu še vedno delujejo v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo.

Nujno varstvo za otroke katerih starši delajo v sektorjih, ki so potrebni za nujno delovanje države (zaposleni v zdravstvu, energetiki, oskrbi, komunali in na področju varnosti), bo zagotovljeno. Nujno varstvo se izkazuje s pisno izjavo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. V nujno varstvo se lahko vključi le zdrav otrok, ki ne kaže znakov bolezni.

V primeru, da potrebujete nujno varstvo, vas prosimo, da se obrnete na pomočnico ravnatelja v vrtcu ga. Marjeto Sedovšek in pošljete sporočilo na njen e-naslov: marjeta.sedovsek1@guest.arnes.sinajkasneje do nedelje, do 12.00 ure.

O vseh nadaljnjih ukrepih in spremembah vas bomo sproti obveščali.

Želimo vam zdravja.

Prijeten pozdrav,                                                           

                                                                                                          Ravnatelj:

mag. Samo Kramer

OBČINA LJUBNO

Cesta v Rastke 12                                                                        tel. 03/839-17-70, fax. 03/584-14-15

3333 Ljubno ob Savinji                                                                                 e-mail: obcina@ljubno.si

Številka: 842-02/2020-9

Datum: 23.10.2020

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/2006 s spremembami in dopolnitvami)in v povezavi z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 146/2020 z dne 18. 10. 2020), na podlagi odločitve vlade RS, z dne 22.10.2020 o zaprtju vrtcev in prejetega nujnega obvestila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dne 23.10.2020, ter na podlagi 11. točke 8. člena, 31. in 33. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/2017), je župan Občine Ljubno sprejel naslednji

SKLEP

o delovanju vrtca Ljubno ob Savinji v minimalnem obsegu.

S tem sklepom se omogoči delovanje vrtca Ljubno ob Savinji v minimalnem obsegu.

Vrtec organizira delo in zagotovi vzgojno-varstveno storitev za tiste otroke, katerih starši opravljajo delo, ki je nujno potrebno za nemoteno delovanje lokalne skupnosti ali države in družbe na splošno in ki dela ne morejo opravljati od doma.

Pri organizaciji dela je potrebno upoštevati vse predvidene ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-COV-2, ki jih je izdal NIJZ.

Obrazložitev:

Glede na trenutno epidemiološko stanje se s tem sklepom omogoči delovanje vrtca Ljubno ob Savinji v minimalnem obsegu. Varstvo bo zagotovljeno za tiste otroke, katerih starši opravljajo delo, ki je nujno potrebno za nemoteno delovanje lokalne skupnosti ali države in družbe na splošno in ki dela ne morejo opravljati od doma. Ravnatelj vrtca s skladu s tem sklepom in ukrepi vlade RS sam presoja potrebo staršev po nujnosti varstva njihovih otrok.Nujnost varstva otroka starši izkazujejo s potrdilom delodajalcev za oba starša, oziroma starša samohranilca. Vrtec pridobi podatke in dokazila o nujnosti varstva za posameznega otroka. Za organizacijo dela v vrtcu je pristojen ravnatelj.

Vrtec in starši morajo upoštevati vsa navodila pristojnega ministrstva in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-COV-2.

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Ljubno in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 26.10.2020 dalje in do preklica. 

                                                                                              ŽUPAN

                                                                                              OBČINE LJUBNO

                                                                                              Franjo NARALOČNIK